XIV LO SIO2

Polityka prywatności serwisu sio2.staszic.waw.pl

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja Informatyka na Start z siedzibą w Piastowie przy ulicy Staszica 2.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

 • albo pocztą elektroniczną na adres: kontakt@informatykanastart.org.pl
 • albo w formie pisemnej na adres: Informatyka na start, ulica Staszica 2, 05-800 Piastów

2. Przetwarzanie danych zgodnie z przepisami

W związku z prowadzonym serwisem zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Zapewniamy przejrzystość przetwarzania danych osobowych. Dbamy o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane osobowe, zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

3. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej, w jaki sposób i przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane?

Cel

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu organizacji konkursów programistycznych w serwisie sio2.staszic.waw.pl.

W szczególności przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby serwis sio2.staszic.waw.pl mógł pamiętać historię zgłoszonych przez Ciebie rozwiązań i wyników, jakie uzyskałeś(aś) w konkursach.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z twoim korzystaniem z serwisu sio2.staszic.waw.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora twoich danych.

Podstawa prawna

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zarejestrowania się jako użytkownik serwisu sio2.staszic.waw.pl.

Sposób

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. W szczególności są to podmioty świadczące na naszą rzecz usługi administrowanie systemem informatycznym i dostawców narzędzi elektronicznych służących do przechowywania danych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane widoczne są dla innych użytkowników serwisu w następującym zakresie:

 • Jeśli jesteś programistą (patrz definicje w regulaminie):
  • Pozostali programiści w konkursie, do którego przystąpiłeś, widzą jedynie wyniki nadesłanych przez Ciebie rozwiązań (wyświetlane na stronie rankingi danego konkursu). Zależnie od Twojej decyzji (przycisk ustawienia prywatności na stronie rankingi) w rankingu podawany jest albo Twój login albo imię i nazwisko. Możesz również zdecydować, czy w rankingu podawany będzie jedynie sumaryczny wynik każdego z Twoich rozwiązań, czy także wyniki cząstkowe za poszczególne testy.
  • Administratorzy konkursu, do którego przystąpiłeś, widzą Twój login, imię, nazwisko, email oraz wszystkie rozwiązania, które wysłałeś w danym kokursie wraz z ich wynikami. Widzą oni również zadane przez Ciebie w danym konkursie pytania.
  • To Ty decydujesz, do których konkursów przystąpisz, a programiści i administratorzy danego konkursu widzą opisane wyżej dane dopiero po tym, jak do danego konkursu przystąpisz (i tylko w ramach tego jednego konkursu).
 • Jeśli jesteś administratorem konkursu (patrz definicje w regulaminie) Twoje imię i nazwisko widoczne jest przy wszystkich ogłoszeniach i odpowiedziach na pytania, które publikujesz.
 • Administratorzy całego serwisu mają dostęp do wszysktich danych przechowywanych w serwisie, ale przetwarzają je tylko w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu od strony technicznej (przeprowadzania archiwizacji/przywracania danych, rozwiązywanie problemów technicznych zgłoszonych przez użytkowników).

Czas

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez Ciebie konta z serwisu, a po jego upływie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz prawo żądania:

 • dostępu do treści Twoich danych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie przekazujemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii Twoich danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • sprostowania Twoich danych – jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  • wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie,
  • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestajemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • przeniesienia Twoich danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydajemy dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie, jak również tego innego podmiotu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania umowy – w każdym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.