XIV LO SIO2

Regulamin serwisu sio2.staszic.waw.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu sio2.staszic.waw.pl oraz warunki korzystania z usługi świadczonej przez Operatora i wynikające z Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 2. Przed skorzystaniem z usługi Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z usługi.
 4. Serwis sio2.staszic.waw.pl służy organizacji konkursów programistycznych i algorytmicznych. Udział w konkursach daje Użytkownikom-Programistom możliwość doskonalenia swoich umiejętności programistycznych i algorytmicznych. Z kolei Użytkownikom-Administratorom Konkursów Serwis może służyć pomocą przy organizowaniu nauczania czy popularyzowaniu programowania i algorytmiki.
 5. Wymienione wyżej przykłady nie wyczerpują możliwych zastosowań Serwisu. Serwis wykorzystywany może być w każdy sposób, który nie narusza zasad niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

 1. Operator – fundacja Informatyka na start, ul. Stanisława Staszica 22, 05-820 Piastow, zarejestrowana pod numerrem KRS 0000725160, NIP 5342581971, REGON 369805462.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu. Użytkownik identyfikowany jest w Serwisie za pomocą Loginu nadawanego w procesie Rejestracji.
 3. ProgramistaUżytkownik Serwisu upoważniony przez Operatora do brania udziału w Konkursach. Uprawnienie to jest automatycznie nadawane w momencie Aktywacji Konta.
 4. Administrator KonkursówUżytkownik Serwisu upoważniony przez Operatora do tworzenia i administrowania Konkursami. Administrator Konkursów administruje jedynie Konkursami, które sam stworzył oraz takimi, w których uprawnienia administratora zostały mu nadane przez Operatora.
 5. Zadanie – zadanie programistyczne/algorytmiczne dodane do Serwisu przez Administratora Konkursów. Zadania grupowane są w Konkursy przez Adminstratorów Konkursów, a następnie rozwiązywane przez Programistów.
 6. Konkurs – zestaw zadań ułożony przez Adminstratora Konkursów, przeznaczony do rozwiązania przez Programistów. W ramach Konkursu prowadzony jest Ranking przesłanych przez Programistów rozwiązań.
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sio2.staszic.waw.pl.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji i utworzenia konta w Serwisie.
 9. Aktywacja Konta – czynność wykonywana przez Użytkownika po Rejestracji, polegająca na skorzystaniu z linku aktywacyjnego przesłanego przez Operatora na adres e-mail Użytkownika. Korzystanie z wszelkich funkcjonalności Serwisu poza Rejestracją i Aktywacją Konta możliwe jest dopiero po Aktywacji Konta.
 10. Konto Użytkownika - wszelkie dane Użytkownika przetwarzane w Serwisie z wyłączeniem dodanych przez niego do Serwisu Zadań i stworzonych przez niego w Serwisie Konkursów.
 11. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana w momencie Rejestracji i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 12. Login - unikalny identyfikator Użytkownika w Serwisie. Login tworzony jest w procesie Rejestracji.
 13. Ranking - ranking rozwiązań nadesłanych w danym Konkursie. Ranking widoczny jest jedynie dla Programistów i Administratorów Konkursu danego Konkursu.

§3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator prowadzi Serwis w celu świadczenia usługi.
 2. W ramach Serwisu Operator może udostępniać Użytkownikom następujące funkcjonalności: a. Programista - możliwość nadsyłania rozwiązań Zadań w ramach Konkursów i zadawania pytań Administratorom Konkursów, b. Administrator Konkursu - możliwość tworzenia Konkursów i administrowania nimi (w tym, dodawania Zadań, odpowiadania na pytania Programistów, publikacji ogłoszeń).
 3. Każdy Użytkownik będący Programistą może korzystać z Serwisu bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który chciałby uzyskać uprawnienia Administratora Konkursów, powinien skontaktować się mailowo z Operatorem po Aktywacji Konta. Uprawnienie to jest przyznawane według uznania Operatora i nie podlega reklamacjom.
 5. Operator zezwala Administratorom Konkursów na tworzenie nieograniczonej liczby Konkursów i dodawanie nieograniczonej liczby Zadań w ramach Serwisu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Zadań dodanych przez Adminstratorów Konkursów do Serwisu.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Konkursów stworzonych przez Administratorów Konkursów w Serwisie.
 8. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
 9. Operator ma prawo powierzyć prowadzenie Serwisu podmiotowi trzeciemu, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 10. Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania: a. mieć dostęp do internetu, b. mieć na swoim urządzeniu zainstalowaną przeglądarkę internetową w najbardziej aktualnej wersji (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera).
 11. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji środków technicznych służących do realizacji Usługi.
 12. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może odbywać się na ich żądanie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej i po zalogowaniu się.

§4 Rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu, Rejestracji oraz Aktywacji Konta.
 2. Dokonując Rejestracji i Aktywacji Konta Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez Operatora do czasu odstąpienia od Umowy.
 3. Rejestracja w Serwisie może być dokonana wyłącznie przez osobę fizyczną.
 4. Rejestracja nie jest dostępna dla osób poniżej trzynastego roku życia ani dla Użytkowników zawieszonych lub usuniętych z Serwisu przez Operatora.
 5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden Login w Serwisie (tak więc zabroniona jest ponowna rejestracja tego samego Użytkownika dopóki nie usunie on z Serwisu już istniejącego Konta Użytkownika - patrz .
 6. Zabroniona jest ponowna Rejestracja tego samego Użytkownika w trakcie obowiązywania Umowy (choć oczywiście możliwa jest ponowna Rejestracja po wcześniejszym zakończeniu Umowy).

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do: a. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu. b. Korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający jakichkolwiek przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego Regulaminu. c. Powstrzymać się od udostępniania swojej Loginu i hasła, jakimkolwiek osobom trzecim. d. Informować Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo do: a. Niezakłóconego dostęp do Serwisu z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 2 lit. a) oraz §8 niniejszego Regulaminu. b. Usunięcia swojego Konta Użytkownika. Usuwając Konto Użytkownika Użytkownik rozwiązuje niniejszą umowę (patrz §11) i rezygnuje z korzystania z jakichkolwiek usług w ramach Serwisu.

§6 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator jest zobowiązany do: a. Zapewnienia niezakłóconego dostęp do Serwisu z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 2 lit. a) oraz §8 Regulaminu. b. Usuwania wszelkich nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłoszonych przez Użytkowników.
 2. Operator ma prawo do: a. Tymczasowego zawieszenie działania Serwisu w celu jej konserwacji lub modyfikacji. b. Wysyłania na adresy e-mail Użytkowników wiadomości zawierające informacje techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu. c. Zablokowania dostępu do Serwisu Użytwkownikom, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu.

§7 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika podjęte na podstawie wyników Konkursów uzyskanych w Serwisie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki finansowe działalności Użytkowników oparte na wynikach Konkursów uzyskanych w Serwisie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne spowodowane przez sprzęt komputerowy Użytkownika, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku działalności prowadzonej przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich lub szkody wyrządzone osobom trzecim wynikające z naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw związanych z własnością przemysłową, których dopuścili się Użytkownicy.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu, w tym za treść Zadań.

§8 Siła wyższa

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku zaistnienia Siły Wyższej, w tym zdarzeń, których nie można było przewidzieć lub których skutkom nie można było zapobiec.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Dodając Zadanie do Serwisu Administrator Konkursów oświadcza, że jest jego autorem lub działa z upoważnienia autora Zadania.
 2. Dodając Zadanie do Serwisu Administrator Konkursów oświadcza, że nie narusza on żadnych praw (w szczególności autorskich praw majątkowych) osób trzecich.
 3. Dodając Zadanie do Serwisu Administrator Konkursów udziela Operatorowi: a. bezterminowej, bezpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację treści Zadania w ramach Serwisu, b. korzystanie z Zadania w innych usługach świadczonych przez Operatora, c. modyfikację treści Zadania przez Operatora.

§10 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Informacje o ochronie danych osobowych i polityce prywatności zawiera Polityka Prywatności.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od niniejszej Umowy.
 2. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia przez Użytkownika konta z Serwisu.
 3. W celu usunięcia konta z Serwisu Użytkownik powinien zalogować się do Serwisu, a następnie z menu rozwijalnego w prawym górnym rogu wybrać opcję Usuń konto.
 4. W wypadku chęci ponownego skorzystania z Serwisu, niezbędna jest ponowna Rejestracja.

§12 Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku sporu w związku ze świadczeniem usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dołożyć wszelkich starań w celu wynegocjowania rozwiązania polubownego. Użytkownik i Operator zobowiązują się negocjować w dobrej wierze.
 2. Jeżeli w terminie 30 dni od rozpoczęcia tych negocjacji Użytkownik i Operator nie dojdą do polubownego porozumienia, spór zostanie skierowany do sądu powszechnego właściwego dla pozwanego.

§13 Dane kontaktowe Operatora

 • email: kontakt@informatykanastart.org.pl
 • adres: ul. Staszica 22, 05--820 Piastów

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie 7 dni po ich opublikowaniu w Serwisie. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o Prawach Konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących świadczenia usługi i działania Serwisu.